Page 5 - 108-75 約旦
P. 5

目 錄


         第壹章 自然人文環境 ................................................................................................... 1


         第貳章 經濟環境 ........................................................................................................... 3

         第參章 外商在當地經營現況及投資機會 ................................................................... 9

         第肆章 投資法規及程序 .............................................................................................. 11

         第伍章 租稅及金融制度 ..............................................................................................13

         第陸章 基礎建設及成本 ..............................................................................................15


         第柒章 勞工..................................................................................................................17

         第捌章 簽證、居留及移民 ..........................................................................................19

         第玖章 結論..................................................................................................................21

         附錄一 我國在當地駐外單位及臺(華)商團體.......................................................23

         附錄二 當地重要投資相關機構 ..................................................................................24


         附錄三 當地外人投資統計 ..........................................................................................25

         附錄四 我國廠商對當地國投資統計 ..........................................................................26
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10